Księga Jozuego. Niezawodne słowa

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: Dale Ralph Davis, Księga Jozuego. Niezwodne słowa
Dale Ralph Davis
Księga Jozuego. Niezawodne słowa

Współczesne chrześcijaństwo, które jest nastawione na przeżycia i związane z nimi emocje, coraz bardziej oddala się do czytania i rozważania Słowa Bożego. Miejsce kazalnicy w wielu współczesnych kościołach postprotestanckich zajęła scena. Kazania zastąpione zostały mowami motywacyjnymi. Wielu pastorów, zamiast nauczać Słowa Bożego, woli dzisiaj zabawiać członków swoich wspólnot i dbać o ich dobre samopoczucie. Teologia została uznana za relikt minionej epoki. Ignorancja w kwestiach doktryn i dogmatów wywyższona do rangi cnoty i przyjęta, jako wyraz współczesnej pobożności.

W takiej atmosferze duchowo-intelektualnej nie może dziwić, że lektura książek teologicznych a nawet pobożnościowych komentarzy ksiąg biblijnych jest czymś rzadkim. Występując przeciwko temu trendowi, chcemy nadal zachęcać do czytania i rozważania Pisma Świętego.

W rozważaniach warto korzystać z pomocy nauczycieli Słowo Bożego, których Bóg, w swojej łaskawości, dał Kościołowi. Dzięki ich trudowi i często wieloletniej pracy, możemy szybciej i lepiej zrozumieć tekst biblijny i zastosować go we własnym życiu.

Chcemy zachęcić Ciebie, byś zapoznał się z komentarzem autorstwa Dale Ralpha Davisa Księga Jozuego. Niezawodne słowa. Jozue bowiem jest jedną z najbardziej istotnych osób w historii Izraela. Niestety, jest również zapomnianym przez chrześcijan bohaterem wiary. A przecież sam Bóg dał o nim przepiękne świadectwo: "Jak PAN rozkazał Mojżeszowi, swemu słudze, tak Mojżesz nakazał Jozuemu i tak Jozue uczynił; nie zaniedbał niczego z tego wszystkiego, co PAN rozkazał Mojżeszowi" (Joz 11:15).

Przestudiuj więc, wraz z profesorem Starego Testamentu Dalem Ralphem Davisem, Księgę Jozuego. Nie ignoruj słów profesora. Poświęcił on wiele lat swojego życia, byś mógł lepiej zrozumieć przesłanie Pisma Świętego. Trzymając w rękach ten komentarz, trzymasz skarb wiedzy oraz ciężkiej pracy.

Wprawdzie wydarzenia opisane w Księdze Jozuego miały miejsce wiele wieków temu i od tego czasu świat pod względem technologii i techniki bardzo się zmienił, to jednak Bóg i Jego Słowo są niezmienne. Niezmienny jest również człowiek, ze swoim buntem wobec Boga i Jego Słowa. Czytając Księga Jozuego poznasz więc nie tylko odległe czasy i ludzi, ale lepiej zrozumiesz otaczający cię świat. Jednak największą korzyścią będzie dla ciebie poznanie siebie samego, oraz Boga jako Jedynego PANA i Zbawiciela.

Sam tytuł komentarza również jest pouczający: Niezawodne słowa. Inspiracją dla tego tytułu jest werset: „Nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które PAN obiecał domowi Izraela; wszystko się wypełniło” (Joz 21:45). W końcu, wszystkie słowa, które Mojżesz usłyszał od Boga wypełniły się. Nadzieją, która towarzyszyła profesorowi Davisowi przy pisaniu tej książki było to, aby czytelnicy odkryli to samo w swoim życiu z Bogiem. Pora bowiem skończyć z odrzucaniem reformacyjnej zasady Sola Scriptura i wierzyć tak, jak wierzył Jozue, Reformatorzy i wielu innych bohaterów wiary, mianowicie, że Bóg nie zostawił żadnych słów bez znaczenia, ale wszystkie, zapisane w Starym i Nowym Testamencie, dają bezpieczne oparcie na którym możemy polegać.

Czytając Księgę Jozuego wraz z tym komentarzem, poznasz tajemnice dane Mojżeszowi a wypełnione w czasie życia Jozuego. Może wyda się ci to dziwne, ale w tej Księdze odkryjesz obietnice Boże dla chrześcijan żyjących w naszych czasach. Dlaczego tak się stanie? Dlatego, że każdy rozdział Księgi Jozuego jest kazaniem skierowanym do ciebie. Przyjmij więc jego poselstwo, raduj się z niego i zachowaj je w swoim umyśle i sercu.

Czytaj Pismo Święte, korzystaj też z dorobku nauczycielskiego Kościoła. Ignorancja w kwestiach wiary i doktryny zaprowadzić może jedynie na manowce grzechu. Warto dziękować Bogu za to, że dał nam nauczycieli Słowa Bożego, "aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej" (Ef 4:13).