Kim jesteśmy?

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj materiały, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć Boga i prawdy wiary. Jeśli chcesz porozmawiać lub przyjść na jedno z naszych zgromadzeń, to serdecznie zapraszamy.

Jesteśmy małym, niezależnym Zborem Reformowanych Baptystów. Nie wiemy czy kiedykolwiek spotkałeś się z takim określeniem? Jeśli nie, jest duża szansa, że czytałeś książki lub artykuły przez nich napisane. Wśród najbardziej znanych reformowanych baptystów należy wymienić: Johna Bunyana, Williama Carey’a, Charlesa H. Spurgeona czy też Arthura Pinka.

Jesteśmy Zborem a więc lokalną wspólnotą chrześcijan, którzy chcą żyć w posłuszeństwie wobec Boga oraz podporządkowaniu Jego woli, która jest wyrażona w Piśmie Świętym. Zbór jest częścią Kościoła Powszechnego w którego skład wchodzą wszyscy nowonarodzeni chrześcijanie.

Jesteśmy Reformowani, a to oznacza, że kontynuujemy myśl teologiczną Reformacji Protestanckiej. Podobnie jak Marcin Luter, Jan Kalwin, John Knox i wielu innych Mężów Bożych kierujemy się pięcioma zasadami:

Sola Scriptura (Tylko Pismo) – oznacza to, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest dla nas jedynym źródłem doktryny chrześcijańskiej i w związku z tym wszelkie doktryny oraz praktyki przyjęte w Kościele muszą z niego wynikać i być zupełnie z nim zgodne.

Sola Fide (Tylko wiarą) – oznacza to, że tylko wiara, nie zaś dobre uczynki lub ludzkie decyzje, jest podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem.

Sola Gratia (Tylko łaska) – oznacza to, że zbawienie jest tylko z łaski Boga. Zbawienie jest niezasłużonym darem, nie zaś nagrodą za jakiekolwiek nasze zasługi.

Solus Christus (Tylko Chrystus) – oznacza to, że tylko Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem Nowego Przymierza między Bogiem i ludźmi

Soli Deo Gloria (Tylko Bogu chwała) – oznacza to, że wszelka chwała należna jest jedynie Bogu, ponieważ zbawienie dokonuje się tylko przez Boga, przez Jego wolę i działanie.

Jako Zbór Reformowany wierzymy również w Doktryny Łaski, czyli w:

Całkowitą deprawację – co oznacza, że w konsekwencji grzechu Adama każdy człowiek rodzi się w niewoli grzechu, któremu jest zmuszony służyć. Ludzie są więc z natury przeciwnikami Boga i nie są w stanie miłować Go z całego serca, duszy i umysłu.

 Bezwarunkowe wybranie – co oznacza, że przed założeniem świata Bóg wybrał tych, którzy zostaną zbawieni nie ze względu na ich (przyszłe) uczynki, lecz ze względu na Swoją wolę i łaskę.

Ograniczone pojednanie – co oznacza, iż Bóg określił, że niektórzy będą zbawieni ze względu na bezwarunkowe wybranie, On też określił, że Chrystus umrze za wybranych. Wszyscy ci, którzy zostali przez Boga wybrani i za których umarł Chrystus będą zbawieni.

Nieodpartą łaskę – co oznacza, że  ludzie których Bóg wybrał do zbawienia, zostają pociągnięci do Niego przez nieodpartą łaskę. Gdy Bóg powołuje, człowiek odpowiada. Człowiek wybrany nie ma możliwości nie odpowiedzieć pozytywnie na Bożą nieodpartą łaskę.

Wytrwanie świętych – oznacza to, że wola Boża jest zupełnie suwerenna i nie może być w żaden sposób zniweczona przez ludzi, tak więc jeśli Bóg, wybrał człowieka do zbawienia, to na pewno będzie zbawiony.

Jesteśmy również baptystami, co oznacza, że wierzymy, że chrzest wodny musi poprzedzać wzbudzona wiara w człowieku. Dlatego też chrzcimy ludzi w wieku świadomym, po uprzednio złożonym przez nich wyznaniu wiary.

Więcej informacji o nas znajdziesz czytając i słuchając materiałów zamieszczonej na naszej stronie.

Do zobaczenia

E-mail: zbor(at)reformowani-baptysci.pl