Cytaty Biblijne

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "... nasza Rzeczpospolita jest w Niebiesiech, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa" (Flp 3:20 BG).
Zbór Reformowanych Baptystów Zbór w Zielonej Górze: "Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16:16 UBG).
Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas Słowem Prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń" (Jk 1:17-18 UBG).
Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Powierz PANU swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona" (Ps 37:5 UBG).
Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas" (1Kor 5:7 UBG).
Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Gdyż i Żydzi cudów się domagają, i Grecy mądrości szukają, Ale my opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo, Lecz samym powołanym, i Żydom i Grekom, opowiadamy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą" (1Kor 1:22-24 Goetze).
Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych" (Rz 5:6 UBG).
Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Szukajcie Pana, póki może być znaleziony; wzywajcie go, póki blisko jest" (Iz 55:6 BG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga" (Rz 8:28 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze:  PAN Jezus Chrystus powiedział: "Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie Go w Moje Imię" (J 15:16 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Adam żył sto trzydzieści lat i spłodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz, i nadał mu imię Set" (Rdz 5:3 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa" (Ga 5:22-23 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu" (1P 4:1 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca" (Obj 22:11 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w Prawdę" (2 Ts 2:13 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Bojaźń PANA jest początkiem mądrości; prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają Jego przykazania; Jego chwała trwa na wieki" (Ps 111:10 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś Moje Słowo i nie wyparłeś się Mego Imienia" (Obj 3:8 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze:"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił" (Ef 2:8-9 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Głos radości i zbawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica PANA działa potężnie" (Ps 118:15 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze:  "Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę" (Hbr 13:7 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górzea: "Wystawisz więc przybytek według wzoru, który ci ukazano na górze" (Wj 26:30 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną; Twoja laska i kij pocieszają mnie" (Ps 23:4 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Strzeż Moich przykazań, a będziesz żył; strzeż Mojego prawa jak źrenicy swych oczu" (Prz 7:2 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Będę się wielce radować w PANU i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przyoblekł mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca i jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami" (Iz 61:10 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca" (1 J 2:15 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Jeśli ktoś ma uszy do słuchania, niech słuch" (Mk 7:16 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "A wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówić do synów Izraela" (Wj 19:6).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Naucz mnie, PANIE, Twojej drogi, abym chodził w Twojej prawdzie; nakłoń moje serce ku bojaźni Twego Imienia" (Ps 86:11 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "PAN, twój Bóg, obrzeza twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował PANA, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą, abyś żył" (Pwt 30:6 UBG).
Zbór Reformowanych Baptystów Zbór w Zielonej Górze: "Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne" (Hbr 11:3 UBG).
Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia" (Hbr 9:27-28 UBG).
Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy" (1J 4:10 UBG).
Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Będę śpiewać o miłosierdziu PANA na wieki, swymi ustami będę głosił Twoją wierność przez wszystkie pokolenia" (Ps 89:1 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia" (1 J 5:12 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2:42 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor 5:20 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezbadana" (Ps 145:3 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Teraz więc, królowie, zrozumcie, przyjmijcie pouczenie, sędziowie ziemi! Służcie PANU z bojaźnią i radujcie się z drżeniem" (Ps 2:10-11 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w Moje Imię, tam jestem pośród nich" (Mt 18:20 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Jedni pokładają ufność w rydwanach, inni w koniach, lecz my będziemy wspominać imię PANA, naszego Boga. Tamci zachwiali się i upadli, a my powstaliśmy i ostoimy się" (Ps 20:7-8 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga, jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen" (1 P 4:11 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "A to jest wola Ojca, który Mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co Mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym" (J 6:39 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe" (Mt 26:41 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują" (Jk 1:12 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze
Reformowani Baptyści Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość" (Iz 9:2 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy" (J 1:14 UBG).
Reformowani Baptyści Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: "Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział" (J 1:18 UBG).