Wolność

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: Wolność
Autor: 
Maciej Maliszak

"Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni" (J 8:36).

W czasie, kiedy nasz naród świętuje stulecie niepodległości, szczególnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim błogosławieństwem jest wolność. Wolność od obcego panowania, wolna konstytucja, wolny handel, wolna prasa, wolność obywatelska oraz wolność sumienia i wyznania – te wartości wiele znaczą dla nas Polaków! W ich obronie wielu z nas jest w stanie poświęcić swój majątek, zdrowie a nawet życie! A jednak mimo umiłowania wolności, wielu z tych, którzy celebrują niepodległość Rzeczpospolitej, żyje w zniewoleniu. Wielu bowiem Polaków nie zna najczystszej i najszlachetniejszej wolności, która jest dziedzictwem prawdziwych chrześcijan. Doskonale wolnymi ludźmi są jedynie ci, których Syn Boży wyzwoli. Wszyscy inni, prędzej czy później, zostaną znalezieni jako niewolnicy.

Na czym polega wolność prawdziwych chrześcijan? Co się na nią składa? Przez krew Chrystusa chrześcijanin zostaje uwolniony od winy i konsekwencji grzechu. Chrześcijanin jest usprawiedliwiony, ułaskawiony oraz uniewinniony, śmiało więc patrzy w przyszłość aż do Dnia Sądu Ostatecznego i wraz ze Świętym Pawłem Apostołem wyznaje: "Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu" (Rz 8:31-39)

Dzięki łasce Ducha Chrystusowego chrześcijanin jest uwolniony od mocy grzechu. Grzech nie ma już nad nim władzy. Odnowiony, przemieniony, uświęcony, umartwia i uśmierca swoje grzechy, które nie są w stanie wziąć go w jarzmo niewoli.

W tej wolności człowiek ma udział od dnia, w którym przez wiarę przyjdzie do Chrystusa uznając w Nim swojego PANA i Zbawiciela, by oddać Mu swoją duszę. Właśnie od tego dnia człowiek staje się naprawdę wolny. Wolność ta jest wolnością daną raz na zawsze. Nad prawdziwą wolnością nie ma panowania ani diabeł, ani ciało, ani grób i śmierć. Ci, których Chrystus czyni wolnymi, są wolni na całą wieczność.

Będąc wdzięczny Bogu za wolność Rzeczpospolitej, prawdziwej chrześcijańskiej wolności życzę wszystkim jej mieszkańcom.